Дата

Статут підприємства у чинній редакції

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства культури

та інформаційної політики України

04.05.2020 № 1691

 

Т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України

С. Фоменко

С Т А Т У Т

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ”

(нова редакція)

ідентифікаційний код 02174618

Ухвалено

на засіданні

профспілкового комітету

Первинної профспілкової організації

Національного цирку України

протокол № 6 від 17.04.2020 р.

 Київ – 2020

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державне підприємство «Національний цирк України» (надалі – Цирк) є об’єктом державної власності, за організаційно-правовою формою є державним підприємством. Цирк належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України (надалі – Уповноважений орган управління) і є державним закладом культури з національним статусом.

Статус національного Цирку надано Указом Президента України від 29.10.1998 р. за № 1197/98.

1.2. Цирк має повне та скорочене найменування:

1.2.1. Повне найменування Цирку:

– українською мовою – Державне підприємство “Національний цирк України”;

– англійською мовою – State enterprise «National circus of Ukraine»;

1.2.2. Скорочене найменування:

– українською мовою – ДП «Національний цирк України»;

– англійською мовою – SE «National circus of Ukraine».

1.3. Місцезнаходження Цирку: 01135, Україна, місто Київ, площа Перемоги, 2.

1.4. Цирк здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, наказів Уповноваженого органу управління, цього Статуту, а також внутрішніх актів Цирку і взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

 

  1. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИРКУ

2.1. Метою основної діяльності Цирку є розвиток і популяризація українського національного циркового мистецтва і циркової справи та задоволення потреб населення у цьому виді мистецтва.

2.2. Видами основної діяльності є:

– створення і публічний показ художньо довершених циркових програм, оригінальних атракціонів, циркових дивертисментів, окремих номерів різних циркових жанрів та інших мистецьких заходів тематичного направлення (в тому числі новорічних вистав для дітей) за участю українських і зарубіжних колективів, окремих виконавців;

– організація з метою популяризації циркового мистецтва гастролей колективів, окремих виконавців в Україні та за її межами;

– обмін міжнародними цирковими програмами;

– підвищення виконавської майстерності артистів усіх жанрів циркового мистецтва;

– проведення творчих оглядів, конкурсів, фестивалів, естрадно-циркових шоу, спортивних та інших видовищних заходів;

– організація дозвілля дітей та молоді в позанавчальний час;

– організація обслуговування населення послугами циркового мистецтва;

– забезпечення персоналу циркових програм відповідними творчими та житлово-побутовими умовами;

– виробництво, ремонт, випробування, сертифікація (за наявності відповідного дозволу) на замовлення юридичних і фізичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів України) циркового, театрального реквізиту, апаратури, бутафорії, технічних та механічних засобів, необхідних для проведення видовищних заходів та інших розваг;

– художнє оформлення циркових вистав.

2.3. Іншими видами діяльності є:

– діяльність готелю (будинок артистів Цирку);

– надання в установленому порядку в оренду приміщень (за згодою Уповноваженого органу управління);

– надання допомоги цирковим колективам та окремим виконавцям, які приїжджають в Україну чи виїжджають за її межі, в оформленні відповідних документів;

– інформаційно-рекламна діяльність;

– ведення видавничої діяльності з метою створення рекламних видань про діяльність Цирку, буклетів, книг, репродукцій, періодичних видань, комплектів листівок, постерів, афіш, плакатів тощо;

– відео-, фотозйомка, аудіозапис програм, вистав, окремих передач, фільмів, інтерв’ю, роликів тощо за умови дотримання авторського і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України;

– надання іншим мистецьким колективам, окремим виконавцям послуг з проведення у приміщенні Цирку гастрольних заходів, вистав, концертних та інших мистецьких проектів;

– надання послуг з проведення у приміщенні Цирку святкових заходів, виставок, ярмарків, аукціонів, конгресів, конференцій, симпозіумів тощо;

– надання послуг з постановок мистецьких заходів, розроблення сценаріїв, виготовлення сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів, тощо;

– організація та проведення фестивалів, конкурсів, виставок, музейних експозицій, ярмарків, аукціонів, конгресів, конференцій, симпозіумів тощо;

– забезпечення творчих, організаційних, матеріально-технічних і соціально-побутових умов для персоналу циркових програм, працівників Цирку, глядачів тощо;

– надання послуг з громадського харчування і роздрібної торгівлі для персоналу циркових програм, працівників Цирку, глядачів тощо;

– виробництво та прокат одягу та аксесуарів, в тому числі циркових, театральних та інших костюмів, призначених для використання під час проведення видовищних заходів;

– благодійна діяльність, спрямована на виконання соціально-культурної програми для малозабезпечених верств населення, дітей з інвалідністю та сиріт;

– виробництво і продаж сувенірної продукції задля популяризації Цирку та його вистав;

– продюсерська діяльність;

– інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

 

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЦИРКУ

 3.1. Цирк є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Цирк набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Цирк не може бути засновником підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів.

3.3. Цирк може створювати госпрозрахункові структурні підрозділи за погодженням з уповноваженим органом управління.

3.4. Цирк веде самостійний баланс, має основні засоби та оборотні активи, рахунки у відділенні Державної казначейської служби України та в установах банків України, власну печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші необхідні реквізити.

Цирк може мати товарний знак, зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а також комерційне найменування.

3.5. Цирк несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України.

Цирк не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

Держава та Уповноважений орган управління не несе відповідальності за зобов’язаннями Цирку.

3.6. Цирк має право відповідно до законодавства України, укладати угоди, набувати майнові та особисті (немайнові) права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах, третейських судах.

3.7. Цирк не має у своєму складі інших юридичних осіб.

 

  1. МАЙНО ЦИРКУ

4.1 Майно Цирку є державною власністю і закріплюється за Підприємством (Цирком) на праві господарського відання.

4.2. Майно Цирку складається з оборотних та необоротних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Цирку.

4.3. Джерелами формування майна Цирку є :

– державне майно, передане Цирку Уповноваженим органом управління;

– доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Цирку;

– доходи від цінних паперів;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення, субсидії, поточні трансферти та фінансова підтримка з Державного бюджету;

– майно, передане/придбане у встановленому законодавством порядку в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.4. У разі передачі Цирку до сфери управління іншого органу управління Цирк зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Цирк в установленому законодавством порядку забезпечує державну реєстрацію речових прав на об’єкти права, які підлягають державній реєстрації.

4.5. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Цирком майна здійснює Уповноважений орган управління.

4.6. Цирк не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам крім випадків, передбачених законодавством.

4.7. Відчуження Цирком майнових об’єктів, що належать до основних засобів, здійснюється виключно на конкурсних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, Цирк має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.8. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних засобів Цирку, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

4.9. Нерухоме майно Цирку, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій, і щодо такого майна не можуть вчинятись дії, наслідком яких може бути його відчуження.

4.10. Цирк має право здавати в оренду в установленому законодавством порядку підприємствам, установам, і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать), а також списувати окреме індивідуально визначене майно з балансу.

4.11. Списання з балансу не повністю амортизованих основних засобів, а також прискорена амортизація основних засобів Цирку можуть проводитися лише за згодою з Уповноваженим органом управління.

4.12. Цирк здійснює згідно з законодавством і відповідно до мети своєї діяльності володіння, користування землею та іншими природними ресурсами.

4.13. Збитки, завдані Цирку в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються йому відповідно до закону.

4.14. Цирк для вирішення своїх господарських завдань може купувати (як за безготівковий рахунок, так і за готівку) або брати в оренду в юридичних осіб будь-якої форми власності, а також у фізичних осіб як в Україні, так і за її межами, приміщення, споруди (в тому числі житло), матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, транспортні засоби, машини та обладнання, інформацію, наукові розробки, методики, інші нематеріальні активи, а також інше майно, необхідне для діяльності Цирку.

 

  1. РОЗМІР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ТА СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ФОНДІВ

 5.1. Статутний капітал Цирку формується протягом трьох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації.

5.2. Статутний капітал Цирку формується шляхом передачі Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

5.3. Статутний капітал Цирку підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації Підприємства.

5.4. Статутний капітал Цирку становить 5 100 500 грн. (п’ять мільйонів сто тисяч п’ятсот гривень).

5.5 Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Цирку майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Цирку.

5.6. Передача майна Цирку оформляється актом приймання-передачі.

5.7. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Цирку приймається Уповноваженим органом управління з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Цирку.

5.8. Зміни, що вносяться до Статуту Цирку у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

5.9. Цирк створює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

– амортизаційний фонд;

– фонд розвитку виробництва;

– фонд споживання (оплати праці);

– резервний фонд.

5.10. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних засобів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживчої вартості.

5.11. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Цирку.

5.12. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно з законодавством.

5.13. Резервний фонд Цирку створюється в розмірі 5% відсотків від чистого прибутку і призначений для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

5.14. Джерелом формування фінансових ресурсів Цирку є доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності, доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, субсидії, поточні трансферти та фінансова підтримка з Державного бюджету, безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб, безповоротна фінансова та спонсорська допомога, майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку, інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.15. Використання фондів здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Цирку.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦИРКУ

6.1. Цирк має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою творчу та господарську діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку, виходячи з видів та мети діяльності, передбачених цим Статутом, наявності власних творчих та господарських ресурсів і можливостей, необхідності творчо-виробничого та соціального розвитку Цирку;

6.1.2. Реалізовувати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими цінами;

6.1.3. Укладати договори (контракти) у сфері циркового мистецтва з юридичними і фізичними особами України та зарубіжних країн щодо організації і проведення гастрольної діяльності та інших статутних форм діяльності Цирку;

6.1.4. Брати участь в організації і проведенні всеукраїнських та міжнародних оглядів, конкурсів, фестивалів циркових колективів та окремих виконавців циркових жанрів;

6.1.5. Використовувати (або надавати право на використання) на договірній основі об’єкти інтелектуальної власності;

6.1.6. Використовувати емблему Цирку у своєму позначенні, у своїх рекламних матеріалах, на фірмових бланках, печатках, візитних картках тощо;

6.1.7. Залучати у разі необхідності на договірній основі фізичних та юридичних осіб для створення різноманітного інтелектуального продукту (в тому числі зареєстровані в установленому законодавством порядку авторські літературні сценарії, тексти, музику, художньо-постановчі мистецькі рішення тощо). Оплату здійснювати згідно з законодавством України.

6.1.8. Здійснювати відповідно до законодавства України зовнішньоекономічну діяльність;

6.1.9. Вносити Уповноваженому органу управління пропозиції про обсяги необхідного фінансування для діяльності та розвитку Цирку;

6.1.10. Здавати в оренду устаткування, інвентар, костюми та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу згідно з чинним законодавством України.

6.2. Цирк зобов’язаний:

6.2.1. Складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік;

6.2.2. Своєчасно здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї господарської та фінансово-економічної діяльності, складати статистичну звітність, передбачену законодавством України, надавати відповідну звітність Уповноваженому органу управління та іншим державним органам відповідно до вимог законодавства;

6.2.3. Забезпечувати в межах існуючих можливостей належні умови утримання тварин та дотримуватися законодавства із захисту тварин від жорстокого поводження;

6.2.4. Забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Цирком державного майна;

6.2.5. Організовувати показ вистав поточного репертуару в межах фінансового плану Цирку;

6.2.6. Своєчасно здійснювати відповідно до законодавства України розрахунки та в повному обсязі сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджету та державних цільових фондів;

6.2.7. Забезпечувати своєчасне освоєння та введення в дію придбаних основних засобів;

6.2.8. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення вистав поточного репертуару Цирку;

6.2.9. Створювати належні умови високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.10. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

6.2.11. Вживати в межах законодавства заходи та виконувати всі дії, необхідні для створення, реєстрації та захисту баз персональних даних;

6.2.12. Забезпечувати художньо-естетичний і технічний рівень виконання вистав, за необхідністю вживати заходів щодо їх підвищення;

6.2.13. Вирішувати в межах компетенції Цирку митні питання, пов’язані з прийняттям закордонних циркових програм та відправкою за подальшим маршрутом;

6.2.14. Забезпечувати у процесі експлуатації вистав поточного репертуару Цирку охорону життя та здоров’я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберігання;

6.2.15. Надавати глядачам інформацію про назву вистави, місце її проведення, час початку, ціни на квитки та за зверненням – про час закінчення вистави, умови придбання квитків, їх повернення тощо.

6.2.16. Укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності із суб’єктами авторського і (або) суміжних прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх представляє;

6.2.17. Забезпечувати цільове та ефективне використання коштів, отриманих від своєї діяльності та з Державного бюджету України.

 

  1. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

 7.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

7.1.1. Визначає головні напрямки діяльності Цирку;

7.1.2. Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Цирку, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс;

7.1.3. Затверджує Статут Цирку і зміни до нього та здійснює контроль за його дотриманням;

7.1.4. Організовує та проводить у порядку, встановленому законодавством України, конкурс на заміщення посади генерального директора, укладає та розриває з ним контракт та здійснює контроль за виконанням контракту;

7.1.5. Достроково розриває контракт з генеральним директором Цирку з підстав, визначених законодавством України про працю, Статутом та умовами контракту;

7.1.6. Погоджує організаційну структуру Цирку;

7.1.7. Затверджує штатний розпис Цирку;

7.1.8 Проводить моніторинг фінансової діяльності Цирку, забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності та аудиторських перевірок у порядку, встановленому законодавством;

7.1.9. Забезпечує фінансування Цирку відповідно до встановлених нормативів та напрямів діяльності;

7.1.10. Затверджує фінансовий план Цирку;

7.1.11. Отримує інформацію про фінансово-господарську діяльність Цирку;

7.1.12. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням та збереженням майна, закріпленого за Цирком на праві господарського відання відповідно до законодавства;

7.1.13. Контролює проведення інвентаризації майна Цирку відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

7.1.14. Здійснює контроль за штатною дисципліною Цирку;

7.1.15. Надає згоду на оренду майна Цирку і пропозиції щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного використання орендованого майна;

7.1.16. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України щодо управління Цирком.

 

  1. УПРАВЛІННЯ ЦИРКОМ

8.1. Управління Цирком здійснюється на основі поєднання принципів колегіальності та єдиноначальності.

8.2. Очолює і здійснює керівництво Цирком генеральний директор, який призначається на посаду у результаті проведення конкурсу  Уповноваженим органом управління шляхом укладення з ним контракту та звільняється з посади у порядку, встановленому законодавством. Права, обов’язки і відповідальність керівника Цирку, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

8.3. Дострокове звільнення генерального директора з посади може бути здійснено Уповноваженим органом управління на підставах, передбачених контрактом, а також визначених законодавством України.

8.4. Генеральний директор Цирку є підзвітним Уповноваженому органу управління.

8.5. Генеральний директор Цирку самостійно вирішує всі питання діяльності Цирку, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління.

8.6. Генеральний директор Цирку:

– організовує роботу і несе персональну відповідальність за діяльність Цирку, звітує про свою діяльність перед Уповноваженим органом управління;

– забезпечує виконання рішень Уповноваженого органу управління, вносить на розгляд Уповноваженого органу управління питання, пов’язані з діяльністю Цирку;

– вчиняє без довіреності від імені Цирку юридичні дії, представляє Цирк у судах, у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами з питань, які стосуються діяльності Цирку;

– розпоряджається коштами та майном Цирку відповідно до затвердженого фінансового плану;

– визначає та подає на погодження організаційну структуру Цирку, складає штатний розпис Цирку, який подається на затвердження Уповноваженому органу управління;

– у відповідності до трудового законодавства приймає, переводить та звільняє працівників, видає накази і розпорядження, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та забезпечує постійне вдосконалення організації праці працівників Цирку;

– розпоряджається державним майном відповідно до законодавства України;

– укладає договори, видає довіреності, відкриває розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, відділеннях банківських установ;

– несе відповідальність за рівень господарського управління, звітує перед Уповноваженим органом управління про хід виконання планів та договірних зобов’язань, про результати господарської діяльності, дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці та техніки безпеки;

– визначає облікову політику Цирку, обирає форму бухгалтерського обліку та створює необхідні умови для правильного його ведення;

– організовує виконання зобов’язань, визначених в договорах (контрактах);

– несе відповідальність за своєчасне подання на затвердження Уповноваженому органу управління планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету;

– складає та затверджує плани використання бюджетних коштів, які подаються на погодження Уповноваженому органу управління;

– визначає порядок розподілу доходу і покриття збитків Цирку в межах показників, затверджених фінансовим планом;

– несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження та оброблення документів, регістрів і звітності;

– формує репертуарні плани, визначає терміни їх виконання і контролює їх дотримання;

– несе відповідальність за результати творчо-виробничої діяльності Цирку, за якість та художньо-професійний рівень створених циркових програм, атракціонів та номерів;

– розглядає матеріали ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Цирку та приймає рішення за їх результатами;

– вносить на розгляд Уповноваженого органу управління питання, пов’язані з діяльністю Цирку;

– подає в установленому законодавством порядку кандидатури працівників Цирку до відзначення державними нагородами;

– подає пропозиції Уповноваженому органу управління щодо змін та доповнень до цього Статуту;

– здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та визначені розпорядчими актами Уповноваженого органу управління.

Генеральний директор, у випадку тимчасової відсутності, має право відповідним рішенням (наказом) покладати свої обов’язки на одного з заступників або директора-розпорядника, про що зобов’язаний повідомити Уповноважений орган управління.

8.7. Генеральний директор несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану Цирку, результати господарської діяльності, стан бухгалтерського обліку, достовірність фінансової, бюджетної та статистичної звітності, дотримання звітної дисципліни, використання державного майна Цирку.

8.8. Генеральний директор з метою вирішення творчо-виробничих питань, пов’язаних з діяльністю Цирку, може створювати консультативно-дорадчі органи з числа незалежних експертів, працівників Цирку тощо.

8.9. Відповідно до Положення про національний заклад (установу), затвердженого Указом Президента України від 16.06.1995 р. №451/95, для забезпечення функціонування Національного цирку України та здійснення контролю за його діяльністю створюється Наглядова рада. Її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.

 

  1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Трудовий колектив цирку складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі контракту (трудового договору, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Цирком. Члени трудового колективу можуть об’єднуватись у професійні спілки або бути незалежними від професійних об’єднань. В Цирку може бути кілька профспілкових об’єднань. Подвійне членство у професійних спілках не допускається.

9.2. Права і обов’язки працівників Цирку визначаються посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим Статутом.

9.3. Повноваження трудового колективу Цирку щодо його участі в управлінні Цирком реалізуються загальними зборами (конференцією) та через уповноважений орган трудового колективу – професійну спілку. Голова та члени профспілкового комітету обираються загальними зборами членів профспілки відповідно до законодавства України.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників відповідно до законодавства.

Цирк зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.4. В Цирку відповідно до вимог законодавства України укладається колективний договір, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Цирку, питання охорони праці, соціального розвитку Цирку.

Право укладення і підписання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління (власника) надається генеральному директору Цирку, а від імені трудового колективу – голові профспілкового комітету.

9.5. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові збори скликаються генеральним директором Цирку, якщо цього вимагають інтереси трудового колективу.

9.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш ніж 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх.

9.7. Загальні збори трудового колективу Цирку:

– розглядають та затверджують проєкт колективного договору, звіти про його виконання;

– розглядають і вирішують питання про організаційні форми самоврядування трудового колективу Цирку;

– здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства України.

9.8. Положення колективного договору поширюються і є обов’язковими до виконання обома сторонами договору.

 

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИРКУ

 10.1. Основним доходом Цирку є доходи від продажу квитків на програми (вистави) поточного репертуару. Цирк може отримувати доходи від інших форм фінансово-господарської діяльності: оренда, готель тощо;

 10.2. Відносини Цирку з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

10.3. Цирк вільний у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

10.4. Цирк самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

10.5. Порядок використання коштів Цирку в іноземній валюті визначається законодавством України.

10.6. Джерелами формування фінансових ресурсів цирку є:

– капітальні вкладення, поточні трансферти та фінансова підтримка з Державного бюджету;

– доходи від ведення основної діяльності;

– доходи від благодійних внесків, безповоротної фінансової та спонсорської допомоги від українських, іноземних громадян та організацій;

– надходження, отримані на підставах, не заборонених законодавством України.

10.7. Кошти, отримані від господарської та іншої діяльності Цирку, використовуються на забезпечення належного його функціонування, розвиток та утримання матеріально-технічної бази, покращення умов діяльності та інші заходи у встановленому чинним законодавством порядку.

10.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Цирку та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі генерального директора відповідно до колективного договору та законодавства України.

10.9. Перевірка фінансово-господарської діяльності Цирку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИРКУ

11.1. Припинення діяльності Цирку здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

11.2. Ліквідація Цирку здійснюється комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Цирком. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Цирку, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

11.4. Працівникам Цирку, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.5. Цирк вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення його діяльності.

 

Генеральний директор                                                   Владислав Корнієнко

державного підприємства

«Національний цирк України»